Home |  LX세미콘 인기 게시판(100건) 10월 19일 11시 58분
출처 등록일 조회수 제목 글쓴이
naver 2021.10.19 09:03 18 인버스냐?? hawk****
naver 2021.10.19 09:26 18 Sic전력반도체 예스티와예스파워테크닉스 jbo7****
naver 2021.10.19 09:51 18 BOE, 삼성 갤럭시도 뚫었다 rbdu****
naver 2021.10.19 08:51 15 ㅋㅋㄱㄱ dolg****
naver 2021.10.19 10:21 11 상한가 매도 걸기. hmsc****
naver 2021.10.19 11:27 10 공매들 정말 안타깝네요... redr****
naver 2021.10.19 11:33 8 오늘도 떡 하나 주면 안 잡아먹지 장세 song****
naver 2021.10.19 11:39 7 LX세미콘 향후 컨센서스 98-k****
naver 2021.10.19 08:46 7 삼성 A73 스마트폰에 BOE 들어감 weta****
naver 2021.10.19 11:53 5 악의 축 신한 dlsx****
naver 2021.10.19 11:38 5 다들 엘엑스 세미콘 어떻게 생각하나요? mofa****
naver 2021.10.19 11:12 5 공매도 신한투자 ㄱ 자식들 hk48****
naver 2021.10.19 06:38 5 3Q21 영업이이익 무려 manc****
naver 2021.10.19 09:35 4 그렇지 aaaf****
naver 2021.10.19 10:05 0 신한 열심히 일하네... yogg****
naver 2021.10.19 10:40 0 이 집 aaaf****
naver 2021.10.19 11:09 0 신한. cysj****
naver 2021.10.19 09:55 0 이번주 안에 공매 숏커버 필요 ~~ rjg5****
naver 2021.10.19 08:15 0 누름이 없이 갈까요? cryi****
naver 2021.10.19 06:22 0 애플과 삼성 디스플레이 amit****
naver 2021.10.19 00:59 0 세미콘 실적발표예상일 98-k****