Home |  에스티팜 인기 게시판(100건) 10월 19일 11시 38분
출처 등록일 조회수 제목 글쓴이
naver 2021.10.19 11:26 39 주요 바이오 기업 컨센서스 비교 leej****
naver 2021.10.19 09:51 37 저도 공지사항 읽었는데 grie****
naver 2021.10.19 10:22 26 폭발 직전[2] niru****
naver 2021.10.19 09:59 23 최대30억중24억받았습니다!!! kch2****
naver 2021.10.19 09:49 17 공지사항 수정되었네요. huks****
naver 2021.10.19 08:56 17 베일리기포드 → 바이오니아 → 에스티팜 mota****
naver 2021.10.19 10:38 14 내년코로나예산5265억(올해두배)!!! kch2****
naver 2021.10.19 09:34 10 공지사항!!! kch2****
naver 2021.10.19 09:53 10 이건뭐지 jkss****
naver 2021.10.19 09:29 10 한심한 연기금 애들 gree****
naver 2021.10.19 09:17 10 어마어마한 상승 niru****
naver 2021.10.19 10:10 9 에스티팜 망했나![1] ahan****
naver 2021.10.19 10:14 9 이바요~ scva****
naver 2021.10.19 09:21 9 지금 안사면 언제 사려고? niru****
naver 2021.10.19 10:53 7 춘호때문에 손해가 막심하다 afte****
naver 2021.10.19 10:15 7 개거품주 망했다. afte****
naver 2021.10.19 10:20 7 주가 오르는것 원하지 않는다? bent****
naver 2021.10.19 09:49 7 노답 찬티들 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ sonn****
naver 2021.10.19 08:33 7 님아 크게 물린사람 생각해서 vint****
naver 2021.10.19 11:19 6 성실하고 와이즈한 임직원을 보게요 sson****
naver 2021.10.19 08:37 6 오만병운 VS 백만춘호 guit****
naver 2021.10.19 00:03 5 [바이오대박뉴스속보] 지금 이 뉴스는 7... bich****
naver 2021.10.19 08:53 5 7층 가즈아 airm****
naver 2021.10.19 01:16 4 한번 들어봐 주세요. hmin****
naver 2021.10.19 06:06 4 위드코로?ㅋㅋㅋ[1] moto****
naver 2021.10.19 10:24 4 어마어마한 상승 niru****
naver 2021.10.19 07:31 3 팔고싶어도 못파는 이마음,,,, vint****
naver 2021.10.19 11:00 3 84,000 입성요 kbw1****
naver 2021.10.19 01:34 3 오늘자. 시총 1조 6천억 hmin****
naver 2021.10.19 01:11 2 기티야... dorl****
naver 2021.10.19 09:58 2 어마어마한 상승 niru****
naver 2021.10.19 06:24 2 주식은 미래 기대감으로 가는건데 main****
naver 2021.10.19 09:50 1 코로나19 백신 생산시설 및 장비 확충 ... audi****
naver 2021.10.19 09:15 1 물량 간수 잘 하시오 niru****
naver 2021.10.19 09:05 1 쓸어 담아라 niru****
naver 2021.10.19 02:30 0 에스티팜은 beat****
naver 2021.10.19 05:29 0 공매도 폐지 청원 입니다 !! 6.2만명... dhen****
naver 2021.10.19 09:55 0 에스티팜 백신 가치를 지금 단계에서 너무... gree****
naver 2021.10.19 07:50 0 위드코로나에다가 1상도 않안 참 좋은... seor****