Home |  원익IPS 인기 게시판(100건) 10월 22일 14시 47분
출처 등록일 조회수 제목 글쓴이
naver 2021.10.22 11:27 6 코스닥지수가 10월6일 저점 찍고 jjch****
naver 2021.10.22 12:59 5 거래량 바닥 zx75****
naver 2021.10.22 09:21 5 퇴근 하겠습니다 ysh7****
naver 2021.10.22 09:21 5 이걸 살봐엔 jjch****
naver 2021.10.22 09:04 4 상승할때는 삼성전자보다 무겁고 jjch****
naver 2021.10.22 09:49 4 지수가 아무리 폭등해도 jjch****
naver 2021.10.22 11:18 4 꼴갑하고 있네 ! pck8****
naver 2021.10.22 08:49 3 미래성장성에대한의심... mone****
naver 2021.10.22 11:31 3 @@어제 블록딜 했나요?@@ jsc9****
naver 2021.10.22 08:13 2 원익아 너 왜이러니.. yun_****
naver 2021.10.22 12:32 2 바닥 치고 상승 중 !! hdsk****
naver 2021.10.22 10:19 2 흘러 흘러..... ckgo****
naver 2021.10.22 11:28 2 @@징글징글한 회사네@! jsc9****
naver 2021.10.22 10:50 1 단타쟁이꺼는... domi****
naver 2021.10.22 12:19 1 배당이나해라 ljc8****
naver 2021.10.22 11:34 1 지하실로가보자 worl****
naver 2021.10.22 11:23 1 상승할때는 삼성전자보다도 무겁고 jjch****
naver 2021.10.22 07:38 1 @@당기순이익 700억 증가@@ jsc9****
naver 2021.10.22 09:44 1 4일연속하락 jsc9****
naver 2021.10.22 08:20 1 인델 scc0****
naver 2021.10.22 10:55 0 기다리시오 zx75****
naver 2021.10.22 10:05 0 등신주식 1위 abr0****
naver 2021.10.22 09:04 0 경축 상한가 bok3****
naver 2021.10.22 14:10 0 @@중요한 정보인데@@ jsc9****